TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

OPINIA W SPRAWIE NIESTNIENIA OBOWIĄZKU ZAJĘCIA STANOWISKA ZARZĄDU W SPRAWIE OGŁOSZNEGO WEZWANIA NA SPRZEDAŻ AKCJI TELFORCEONE S.A.

W myśl przepisu art. 80 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”) Zarząd spółki publicznej, której akcje objęte są wezwaniem, o którym mowa w art. 73 lub art. 74, jest obowiązany, nie później niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, przekazać Komisji oraz do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania wraz z podaniem podstaw tego stanowiska.

Przepis art. 91 „ustawy o ofercie” jest przepisem szczególnym, ust. 6 tego przepisu wskazuje jednoznacznie, że do wezwania ogłaszanego w tym trybie stosuje się przepisy art. 77-79 „ustawy o ofercie”. Zatem wyłączone jest stosowanie przepisu art. 80 „ustawy o ofercie”.

Oczywiście, wezwanie przeprowadzane w trybie art. 91 „ustawy o ofercie” jest wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, ale podlegającym zmienionym szczególnym zasadom, ponieważ celem tego wezwania jest skupienie akcji w celu zniesienia ich dematerializacji. Stąd szczególne jego zasady. Zupełnie odmiennie, jest w przypadku ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji w trybie przepisu art. 73 lub 74 „ustawy o ofercie”, co uzasadnia przedstawienie stanowiska Zarządu Spółki z podaniem podstaw stanowiska.

Wezwanie na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki TelForceOne S.A. zostało ogłoszone zgodnie z art. 91 ust. 6 „ustawy o ofercie” oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania lub warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

Zatem w przypadku gdy podstawą wezwania jest wyłącznie przepis art. 91 „ustawy o ofercie”, wyłączone jest stosowanie przepisu art. 80 „ustawy o ofercie”, w związku z tym oczywistym jest, iż Zarząd spółki TelForceone S.A. nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska co do w sprawie ogłoszonego wezwania.

Zarząd TelForceOne S.A.