TelForceOne

Serwis Relacji Inwestorskich powrót do telforceone.pl

Kontakt dla inwestorów
Dział Relacji Inwestorskich
Pokaż adres e-mail

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z aktualnościami, raportami i informacjami finansowymi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Aby dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w ramach wezwania należy:

1Zablokować Akcje na swoim rachunku i pobrać świadectwo depozytowe w swoim Domu Maklerskim lub Biurze Maklerskim.

2Pobrane świadectwo depozytowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zapisu na sprzedaż Akcji dostępnym w POK Trigon DM oraz na stronie www (trigon.pl):

dostarczyć do Trigon DM:

a. osobiście do POK Trigon DM, [Więcej]

Osoba odpowiadająca na Wezwanie powinna:

1KROK PIERWSZY
złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych (Dom Maklerski lub Biuro Maklerskie), na których zdeponowane są jej Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Podmiotowi Nabywającemu (KAPS Investment sp. z o.o.), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w  ramach Wezwania (włącznie)

2KROK DRUGI
złożyć osobiście w jednym POK pod adresem
– Częstochowa, al. N.M.P. 28,
– Kraków, ul. Mogilska 65,
– Warszawa, Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2,
zapis na sprzedaż Akcji na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący w POK lub na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego (www.trigon.pl), w godzinach pracy POK, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów, załączając do niego oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w KROKU PIERWSZYM.

Z POK można skontaktować się telefonicznie pod nr. tel. +48 22 330 11 11 oraz mailowo: bok@trigon.pl

b. lub listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „Wezwanie – TelForceOne S.A.”, [Więcej]

Osoba odpowiadająca na Wezwanie powinna:

1KROK PIERWSZY
złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych (Dom Maklerski lub Biuro Maklerskie), na których zdeponowane są jej Akcje, zlecenie zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji Podmiotowi Nabywającemu (KAPS Investment sp. z o.o.), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); osoba taka powinna także uzyskać świadectwo depozytowe ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

2KROK DRUGI
przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską następujące dokumenty w terminie gwarantującym, że zostaną one doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów:

a) oryginał świadectwa depozytowego;

b) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji. Podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. Koperta powinna być opatrzona oznaczeniem: „Wezwanie – TelForceOne S.A.”.

W odniesieniu do zapisów doręczanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za ważne uważane będą tylko zapisy złożone na formularzu udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący, podpisane zgodnie z procedurą opisaną powyżej i doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów.


Podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe w formie jego podpisu na formularzu zapisu, lub przez notariusza.

Informacje dot. procedury odpowiedzi na wezwanie zostały przekazane do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Pracownicy POK Biura Maklerskiego lub Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych powinni udzielić pomocy w zakresie złożenia zapisu.

Dodatkowe informacje

Zapisy mogą być składane tylko przez właścicieli Akcji, ich ustawowych przedstawicieli lub należycie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub przez notariusza, lub sporządzone w formie aktu notarialnego.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji powinny uwzględnić czas niezbędny na wykonanie wszystkich powyższych czynności. Zapisy na sprzedaż Akcji doręczone Podmiotowi Pośredniczącemu po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetworzenie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Podpisując formularz zapisu osoba składająca go składa oświadczenie woli, którym wyraża zgodę na wszystkie warunki określone w Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez wszystkie zainteresowane strony, formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów wartościowych. Będą one także dostępne przez cały okres przyjmowania zapisów w POK, wskazanych w punkcie 18 Wezwania oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego (www.trigon.pl).

W ramach Wezwania przyjmowane będą tylko zapisy złożone na formularzach zgodnych z formularzami udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący w punktach POK oraz na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego (www.trigon.pl).

Klienci Podmiotu Pośredniczącego posiadający papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Podmiot Pośredniczący nie mają obowiązku dołączać świadectwa depozytowego, składając formularz zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje tych klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane zgodnie ze zleceniami blokady wydanymi w ramach opisanej powyżej procedury.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane.

W braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach, lub że wydane zostało świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami.

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.